ČASTÉ OTÁZKY RODIČŮ

„JE MOJE DÍTĚ PŘÍLIŠ MALÉ NA UČENÍ SE CIZÍHO JAZYKA?“

Většina expertů se shoduje, že nejlépe si osvojují základy druhého jazyka děti již od kojeneckého věku. Dětský mozeček funguje jako houbička – vylijete před ní loužičku informací a ona je hned nasaje, zpracuje a vstřebá. Na druhou stranu naše praxe nám ukazuje, že není nutno spěchat a na dítě zbytečně tlačit. Vše je o správném výběru vhodného programu, který dítě zaujme a baví. Pro rodiče i dítě je výhodou začít co nejdříve. Ale i děti, které u nás začaly s angličtinou později, časem dokázaly ztrátu dohnat, jen to stálo rodiče mnohem větší úsilí během domácí přípravy.

„NENÍ TO VYHAZOVÁNÍ PENĚZ? DÍTĚ SE MŮŽE NAUČIT ANGLICKY POZDĚJI, NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE, A MNOHEM LEVNĚJI!““

Vyhazování peněz to není, pokud si vyberete správný program s adekvátní návazností. Všichni víme, že investice do vzdělání se vyplatí, u dětí obzvlášť! Problém může být v tom, že výsledek z těchto peněz nevidíme ihned. Dítě je totiž zhruba od 18 měsíců věku geneticky naprogramováno osvojit si řeč, přičemž tato schopnost se nenávratně vytrácí okolo 7. až 8. roku věku dítěte. Z hlediska rozvoje jazykových schopností je tato etapa neopakovatelná. Důvodem je typická spontánnost projevu dětí a absence zábran a kontroly.

„MŮŽE BÝT MOJE DÍTĚ ZMATENÉ Z VÍCE JAZYKŮ?“

Mnoho rodičů se bojí, že svému dítěti udělají zmatek v hlavě, když je učí dva jazyky současně. Není tomu tak. Každým novým jazykem se dítěti v mozku zakládá nové jazykové centrum. Důležitá je přirozenost a správný výběr materiálů adekvátních danému věku dítěte.

„NEUTRPÍ TÍM MATEŘSKÝ JAZYK?“

Ne. Nejsou žádné vědecky podložené důkazy pro tvrzení, že další jazyk v útlém věku je na úkor mateřského jazyka, naopak mnoho důkazů hovoří proti tomuto tvrzení. Děti hovořící více jazyky vykazují vysokou úroveň lingvistických schopností, jako je tomu například u dětí z dvojjazyčných rodin. Tyto děti hovoří minimálně stejně dobře jako jejich vrstevníci, a to oběma jazyky. Již od počátku používají jazyk podle toho, s kým právě hovoří.   Odbornice na lingvistiku Anita Wagman tuto otázku uzavírá s tím, že studie – a to hlavně studie kanadských dětí, které se začnou učit jako cizí jazyk angličtinu nebo francouzštinu – „…důsledně potvrzují, že dvě jazykové perspektivy poskytují vědomí dítěte větší flexibilitu neverbální, matematickou i koncepční…“

„JAK SE MOJE DÍTĚ MŮŽE NAUČIT ANGLICKÉMU JAZYKU?“

Je potřeba rozlišovat konkrétní situace i finanční možnosti. Pro dítě ideální situace je, pokud vyrůstá v bilingvní rodině, kde je angličtina přirozeným jazykem, kterým rodina komunikuje. Ostatní děti to mají složitější. Rodiče pak mají na výběr buď dát dítě do anglické či česko-anglické školky nebo mu najít vhodný jazykový kurz. První varianta je samozřejmě mnohem efektivnější, ale také výrazně dražší. U obou variant však platí to stejné, správný výběr. Z hlediska výběru správného kurzu my věříme našim písničkám a u staršího věku softwaru Genki English.

„JAK DLOUHO MÁME PROCVIČOVAT?“

Zařaďte angličtinu do každodenního života. Zpívejte a hrajte si s Vaším dítětem v angličtině, kdykoli Vás napadne a dokud to dítě baví. Pouštějte jim písničky například při koupání, během jízdy autem, před spaním apod. U výuky s Genki English doporučujeme cvičit ideálně každý den 5-10 min. Samozřejmě pokud některý den nestíháte, nic se nestane, je však potřeba dbát alespoň na nějakou četnost a pravidelnost. Je to jako u sportu či hudebního nástroje, čím častěji tím lépe.

„JAK ČASTO BY DÍTĚ MĚLO KURZ NAVŠTĚVOVAT?“

Máme vyzkoušeno, že kurz stačí navštěvovat 1x týdně. Každou návštěvu kurzu děti vlastně namotivujeme k tomu, aby měly chuť trénovat doma s materiály, které mají od nás k dispozici. Pouze z těchto materiálů dítě získá slovní zásobu a osvojí si správnou výslovnost od rodilých mluvčích. Na hodině si pak společně užíváme všeho, co již umíme a vždy si pak představíme nové téma nebo novou písničku. U programu ZuZu Junior nabízíme i intenzivnější variatu kurzu 2x týdně pro starší začínající děti ve věku 8-10 let. Záměrem tohoto kurzu je, aby se délka kurzu zkrátila napolovic a tyto starší děti mohly co nejdříve naskočit do kurzu ZuZu Speakers.

„JSOU RODIČE PŘÍTOMNI PŘI VÝUCE?“

Přítomnost rodiče je nutná při prvním seznámení se s výukou. Na dalších hodinách již není žádoucí, pokud to není nezbytně nutné. Výjimkou je program ZuZu Mini (pro děti 2-3 roky), který je koncipován jako cvičení rodičů s dětmi. U programu ZuZu Little (pro děti 3-6 let) se občas stává, že dítě přítomnost rodiče vyžaduje. Týká se to hlavně těch nejmladších, pro které je vše nové, lektor, jiný jazyk, prostředí, nový kolektiv apod. V takových případech dáváme dítěti několik týdnů prostor si za přítomnosti rodiče postupně zvyknout. Většinou už je dítě po 3 návštěvách do výuky vtaženo natolik, že rodič může spokojeně odejít.

„NAUČÍ SE MOJE DÍTĚ CHYBY, KTERÉ DĚLÁM JÁ V ANGLIČTINĚ?“

Stejně jako my lektoři se opíráme o naše zahraniční zvukové materiály, doporučujeme to samé i Vám. Staňte se motivátory jako my a motivujte své dítě k prozpěvování písniček či hraní her na Genki softwaru. Jak si Vaše dítě jednou osvojí správnou výslovnost od rodilého mluvčího, Vaše chyby ho již tolik neohrožují. Důležité však pro něj je být s rodilým mluvčím touto či jinou formou v co nejčastějším kontaktu.

„JAK BUDE MOJE DÍTĚ REAGOVAT NA JINOU FORMU VÝUKY ANGLIČTINY PŘI NÁSTUPU DO ŠKOLY? NEBUDE SE PAK NUDIT?“

To jestli se dítě bude ve školní angličtině nudit, záleží nejspíše na samotném učiteli. Jeho snahou by mělo být nastavit si výuku tak, aby mohl tyto zdatnější děti aktivněji během hodiny zapojit, třeba tím že budou slabším dětem pomáhat. Rozhodně by však tento faktor “nudy“ neměl ve Vašem rozhodování hrát žádnou úlohu. Své dítě chcete dát do kurzu právě proto, že si jste vědomi úrovně výuky, kterou většina škol nabízí. Při Vašem rozhodování však nezapomeňte na tu nejdůležitější věc, adekvátní návaznost. Pokud se rozhodnete investovat do svého dítěte v předškolním věku, nutně počítejte s tím, že budete pokračovat i v dalších letech minimálně do konce programu ZuZu Junior se softwarem Genki English. Jedině tehdy bude mít Vaše investice smysl.