VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(platné od 9.8.2017)

1.    Obecná ustanovení
1.1    ZuZu English Education, z.s., se sídlem Koráb 131, 666 01 Tišnov, společnost je vedena ve spol. rejstříku pod spisovou značkou L 22907 vedenou u KS v Brně., IČO: 06109125 (dále také jen „ZuZu English Education, z.s.“) provozuje jazykovou školu zaměřenou na prožitkovou formu výuky angličtiny pro děti i dospělé formou jazykových kurzů (dále také jen „Kurzy“).
1.2    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o výuce cizích jazyků (dále také jen „Smlouva“), kde na straně Poskytovatele vystupuje ZuZu English Education, z.s., (dále také jen ,,Poskytovatel“), a na straně druhé objednatel (dále také jen ,,Objednatel“) a dále podmínky používání webových stránek www.anglictina-zuzu.cz (dále také jen „Webové stránky“) Objednateli a veškeré vztahy, do nichž Poskytovatel vstupuje s Objednateli v souvislosti s užíváním Webových stránek. Objednatelem je spotřebitel (dále jen „Objednatel – spotřebitel“) nebo podnikatel.

2.    Informace pro Objednatele – spotřebitele
2.1.      Poskytovatelem ZuZu English Education, z.s., se sídlem Koráb 131, 666 01 Tišnov, společnost je vedena ve spol. rejstříku pod spisovou značkou L 22907 vedenou u KS v Brně., IČO: 06109128, telefon: + 420 733 199 594, e-mail: info@anglictina-zuzu.cz
2.2.      Název a charakteristiky Kurzů jsou uvedeny v nabídce Poskytovatele na Webových stránkách. Ceny Kurzů jsou uvedeny včetně DPH.
2.3.    Objednateli – spotřebiteli nevznikají jakékoliv náklady na použití komunikačních prostředků na dálku při uzavření Smlouvy s Poskytovatelem, a proto si Poskytovatel ani Objednatel navzájem nehradí žádné náklady na použití komunikačních prostředků na dálku.
2.4.    V případě, že Objednatel – spotřebitel se domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Poskytovatele prostřednictvím emailové adresy info@anglictina-zuzu.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti.
2.5.    Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

3.    Registrace Kurzů
3.1.    Objednatel se může na Webových stránkách zaregistrovat do Kurzů prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Webových stránkách, po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě, resp. o osobě dítěte, jehož je zákonným zástupcem. Správné zadání e-mailové adresy Objednatele je nezbytné pro dokončení registrace. Registrace Objednatele je bezplatná.
3.2.    Objednatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem, resp. registrovat dítě, jehož je zákonným zástupcem, a zadávat do profilu pouze údaje o své osobě, případně osobě dítěte, jehož je zákonným zástupcem.

4.    Uzavírání smluv
4.1    Předmětem Smlouvy je poskytování výuky cizích jazyků Poskytovatelem pro Objednatele, resp. dítě Objednatele, a to v rozsahu a formou blíže specifikovanými v uzavřené Smlouvě.
4.2    Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření Smlouvy nabývá účinnosti, tj. nejpozději okamžikem kdy Poskytovatel započne s poskytováním výuky cizího jazyka Objednateli. Smlouva se sjednává s rozvazovací podmínkou, že pokud nebude uhrazeno Kurzovné dle článku 5 odst. 5.4 těchto VOP řádně a včas, Smlouva se ruší a zaniká s účinky ex tunc.
4.3    Objednatel uzavřením Smlouvy výslovně a bez jakýchkoli výhrad souhlasí s obsahem VOP.
4.4    V případě vyšší moci je každá smluvní strana zproštěna svých závazků ze smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého Smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude po dobu trvání takové překážky tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.

5.    Platba za Kurzy (kurzovné)
5.1    Cena Kurzu je včetně DPH.
5.2    Kurzovné je splatné do 30. září příslušného kalendářního roku, ve kterém byl zahájen kurz, jehož účastníkem je Objednatel, případně dítě Objednatele na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy; variabilní symbol je číslo Smlouvy. Poskytovatel a Objednatel se mohou dohodnout na úhradě kurzovného ve splátkách s tím, že ⅓ kurzovného bude Objednatelem uhrazena nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku, ve kterém byl zahájen kurz, jehož účastníkem je Objednatel, případně dítě Objednatele, druhá ⅓ bude uhrazena do 31. října a zbývající část kurzovného bude uhrazena nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém byl zahájen kurz, jehož účastníkem je Objednatel, případně dítě Objednatele. Za uhrazené se kurzovné považuje dnem připsání příslušné částky kurzovného na účet Poskytovatele.
5.3    Uhrazené kurzovné je nevratné s výjimkou případů Poskytovatelem uznané reklamace. Reklamaci je třeba u Poskytovatele uplatnit písemně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy s  uvedením důvodů reklamace a podrobným popisem vad, a to bez zbytečného odkladu poté, co Objednatel zjistí vady plnění poskytovaného dle Smlouvy, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jejich vzniku. Pokud Poskytovatel uzná včasnou reklamaci Objednatele za oprávněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. V tomto případě má Objednatel právo na náhradní vyučovací hodinu či slevu z kurzovného.
5.4    V případě prodlení Objednatele s úhradou kurzovného dle odst. 5.2 tohoto článku Poskytovatel vyzve elektronickou formou (e-mailem) Objednatele k nápravě a úhradě kurzovného v náhradní lhůtě 30 dnů. Pokud nebude kurzovné Objednatelem uhrazeno ani v náhradní lhůtě a mezi Poskytovatelem a Objednatelem nebude dohodnuto jinak, Poskytovatel Objednatele z kurzu vyloučí.

6.    Autorská práva
6.1.    Veškerý obsah Webových stránek a materiálů (zejména audionahrávek, videí, apod.) používaných Poskytovatelem při výuce v Kurzu (dále jen „Pomůcky“) je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím Poskytovatele, popřípadě jeho poskytovatelů licence.
6.2.    Objednatel není oprávněn užívat Webové stránky a Pomůcky nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Poskytovatele. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Webových stránek a/nebo Pomůcek ze strany Objednatelů.
6.3.    Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Webových stránkách je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy Webových stránek a/nebo Pomůcek prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele jsou zakázány.

7.    Ochrana osobních údajů
7.1    Objednatel tímto poskytuje Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se jeho osoby a osoby, jejíž je zákonným zástupcem, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za podmínek uvedených níže v tomto článku.
7.2    Přístup na Webové stránky Poskytovatele a registrace Objednatele může být podmíněna poskytnutím některých osobních údajů Objednatele, resp. jeho dítěte zejména jména a příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla a adresy bydliště. V takovém případě bude Poskytovatel, jako správce údajů, s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
7.3    Objednatel se zavazuje, že poskytne Poskytovateli své osobní údaje pravdivě a přesně.
7.4    Objednatel souhlasí s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů z Kurzů, se zveřejněním fotografií sebe (v případě, že účastníkem Kurzu je přímo Objednatel), resp. svého dítěte navštěvujícího Kurz na Webových stránkách Poskytovatele případně na propagačních materiálech pro potřeby prezentace činnosti Poskytovatele.
7.5    Osobní údaje budou zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
7.6    Objednatel bere na vědomí, že jím uvedená emailová adresa, poskytnutá v souvislosti s registrací na Webových stránkách, může být využita k zaslání obchodního sdělení Poskytovatele dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného kurzu. V případě, že si Objednatel – adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních zasláním emailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu info@anglictina-zuzu.cz.
7.7    Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
7.8    Poskytovatel, jako správce, tímto informuje Objednatele, jako subjekt údajů, a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Objednatel přeje opravit osobní údaje, které o něm Poskytovatel zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@anglictina-zuzu.cz.
7.9    Objednatel bere na vědomí, že údaje nacházející se na Webových stránkách jsou ze strany Poskytovatele zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany Poskytovatele dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.

8.    Odstoupení od Smlouvy
8.1    Poskytovatel sděluje, že v případě, že Smlouva je uzavřena na dálku a Objednatelem je spotřebitel, má takový Objednatel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření spotřebitelské smlouvy. Objednatel – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, které Poskytovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Objednatele – spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
8.2    Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.

9.    Závěrečná ustanovení
9.1    Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem a stávají se pro obě smluvní strany závaznými okamžikem uzavření Smlouvy.
9.2    V případě, že ve Smlouvě byly mezi Poskytovatelem a Objednatelem dohodnuty podmínky odlišné od podmínek zde stanovených, platí podmínky uvedené ve Smlouvě.
9.3    Pokud tyto VOP neobsahují výslovně jiná ustanovení, řídí se právní poměry mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9.4    Poskytovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny VOP ji Poskytovatel Objednateli oznámí v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s ní Objednatel měl objektivní možnost seznámit.
9.5    VOP v tomto znění jsou platné a účinné od 9.8.2017.